Meeting Update Web

เป็นพื้นที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน  และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ (Science Strengthening) โดยให้บริการและจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน

Read more
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่มีสาระวิชาการแทรกผ่านทางสื่อต่างๆทั้งในรูปของหนังสือ ดนตรี ภาพยนตร์ และ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง ค้นคว้า ปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *