midterm4

ข่าวประชาสัมพันธ์ Science Learning Space แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ (เฉพาะช่วงปิดภาคการศึกษา)

Science Learning Space  ขอเรียนแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559  ขอปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ เป็นเวลา 08.00-17.00 น. (เฉพาะช่วงปิดภาคการศึกษา)

โดยเปิดให้บริการตามปกติ ทุกวันจันทร์-ศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ)

 

ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการให้บริการ  จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ผ่านช่องทาง

Website : learning space.kmutt.ac.th

Facebook : Science Learning Space

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *