16487513_1239992099425095_2472137861555091054_o

INTER-TALK SHOW 7

ขอเชิญร่วมกิจกรรม INTER-TALK  SHOW 7

ภายในงานพบกับการแชร์ประสบการณ์จากนักศึกษาที่เข้าร่วม EXCHANGE PROGRAM

และแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนจากทางคณะ  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ

ได้ที่  SCIENCE LEARNING SPACE  อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  (ชั้น 1)

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.

 

2310

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *