17834838_1319408584816779_3746215442074578028_o

ขอเชิญร่วมกิจกรรม WiL Event ครั้งที่ 6

Science Learning Space ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคคลากร และผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน “WiL Event ครั้งที่ 6 ” วันที่ 19 – 24 เมษายน 2560   เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ Science Learning Space  อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริเวณ Exhibition A และ B

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *