images

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ขอเรียนเชิญคณาจารย์  นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน

ร่วมทำกิจกรรม  จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   จำนวน 1,000 ดอก

เพื่อใช้ในพระราชพิธี  ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ื 8 และ 15 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space  บริเวณ Exhibition  zone A  (ชั้น 1)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *